Inne umiejętności


  1. ORGANIZACJA CZASU PRACY

Rozpoznanie indywidualnych preferencji do sposobu zarządzania czasem. Wybór zadań przynoszących największy efekt i prioretyzacja działań. Skuteczne planowanie czasu pracy.

 

  1. PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Diagnoza typu predyspozycji zawodowych. Posiadane kompetencje a realizowane zadania i ich wpływ na motywację. Metody analizy czynników własnych i otoczenia wpływających na dyskomfort pracy i mogących powodować wypalenie zawodowe.

 

  1. PROWADZENIE FACYLITACJI

Różnica między myśleniem zadaniowym a procesowym. Narzędzia wykorzystywane w procesie facylitacji. Proces grupowy a trudne sytuacje w pracy z grupą.

 

  1. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH

Projektowanie procesu szkoleniowego. Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji. Przygotowanie do szkolenia. Prowadzenie szkoleń i radzenie sobie z trudnymi uczestnikami. Ewaluacja szkoleń. Narzędzia wspierające kulturę uczenia się organizacji.

 

  1. AUTOPREZENTACJA

Narzędzia budowania własnego wizerunku. Świadomość własnych mocnych stron, wzmacnianie pozytywnych cech. Techniki prezentowania siebie. Autoprezentacja podczas spotkań biznesowych.

 

  1. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

Wzmocnienie zespołu, poprzez pokazanie wspólnych celów i wartości. Rozwinięcie wśród członków zespołu poczucia przynależności do zespołu i jedności zespołu. Zbudowanie relacji w zespole.

 

 

Umiejętność komunikacji